Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 325 вопросов и 6 439 657 ответов!

Неўзабаве дарога прывяла мяне даНеўзабаве дарога прывяла мяне да (азярцо).Вада ў (азярцо) празныстая ,як сляза.Нават відаць ,як на (дно) іяго ляжаць шэрыя

1-4 класс

дробныя каменьчыкі.Над (азярцо) я ўбачыў (чайка). Раптам яна застыла на адным (месца).Потым часта замахала (крылы) і каменем кінулася ў азярцо.Праз (хвіліна) чайка выскачыла з-пад (вада) .У (дзюба) птушка трымала невялікую (рыбка)Змяніце назоўнікі так,як гэтага патрабуюць іншые словы сказа.У апошніх двух сказах падкрэсліце назоўнікі,якія з'яўляюцца дзейнікамі...Как правильно написать????

Svpr 29 дек. 2015 г., 1:03:12 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
имишка
29 дек. 2015 г., 3:49:05 (2 года назад)

Неўзабаве дарога прывяла мяне да азярца. Вада ў азярцы празрыстая ,як сляза. Нават відаць ,як на дне яго ляжаць шэрыя дробныя каменьчыкі. Над азярцом я ўбачыў чайку. Раптам яна застыла на адным месцы. Потым часта замахала крыламі і каменем кінулася ў азярцо. Праз хвіліну чайка выскачыла з-пад вады. У дзюбе птушка трымала невялікую рыбку.

Назоўнікі ў апошніх двух сказах, якія з'яўляюцца дзейнікамі:

У прадапошнім дзейнік апушчаны, г. з. сказ няпоўны. У другім сказе дзейнікам будзе назоўнік птушка.

Ответить

Другие вопросы из категории

Паулiк любiць восень.Але толькi тыя днi. калi няма дажджу.

Падкрэслiце лiтару, якая гука не абазначае.

антоним к слову ненавидить
1.Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

2.Назавiце спосабы адрознення падпарадкавальных злучнiкау i злучальных слоу.
3. Назавiце вiды даданых частак у складаназалежным сказе.
4. Якiя даданыя часткi называюцца дапауняльнымi
5. Якiя даданыя часткi называюцца азначальнымi?
6. Якiя даданыя часткi складаназалежнага сказа называюцца акалiчнаснымi пералiчыце вiды акалiчнасных даданых частак.
7. Раскажыце аб пастаноуцы знакау прыпынку у складаназежным сказе. Прывядзiце прыклады.

Читайте также

Выписаць слвы у яких ёсць зычныя гуки. што абозначаны не свими литарами

руки дадзены чалавеку.каб ён мог сеяць жыта.
и калыхаць немаулят. ноги дадзены чалавеку .каб ён мог змераць ими крутыя вёрсты
нялёгких жыццёвых дарог.
сэрца дадзена чалавеку .каб ён не забывау аб сваим прызначэнни- тварыць на зямли дабро.

Знайдзiце i выпiшыце дзеясловы.Пастауце да iх пытаннi.Абазначце час. Ляжау у баразне Гарбуз.Нацягнуу ад сонца картуз, ляжыць-не дзьме у вус.Сонейка

прыпякае,а ён вакол пазiрае ды ад ляноты пазяхае.Замлеюць бакi ад лёжкi-ён паварушыцца трошкi, павернецца на бачок спелы,каб лянота зусiм не заела.

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.І паставіць знакі прыпынку.

1.За сялом, за пералескам злосны вецер свіша. Там спраўляе завіруха гульбішча-ігрышча. 2.Аглянуўся. Кусцікі згінулі ў процьме ночы.3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.
Увесь твой край як сад цвіце. 4.Ды не да ягад мне.Вось-вось сонца за лес сядзе.

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

малявау багданка алоукам рэчку чэрвоным і чырвоным клёны,хату зялёным і зялёным коней, жоўтым ката глядзець любата. маляваўсябе самога сінім кашулю,

зялёным штаны. а дайшоў да ног маляваць не змог. сказаў маме - ма! басога карандаша няма!
вызначыце склон у прыметніках.Вы находитесь на странице вопроса "Неўзабаве дарога прывяла мяне даНеўзабаве дарога прывяла мяне да (азярцо).Вада ў (азярцо) празныстая ,як сляза.Нават відаць ,як на (дно) іяго ляжаць шэрыя", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.