Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 086 вопросов и 6 444 001 ответов!

1.Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

1-4 класс

2.Назавiце спосабы адрознення падпарадкавальных злучнiкау i злучальных слоу.
3. Назавiце вiды даданых частак у складаназалежным сказе.
4. Якiя даданыя часткi называюцца дапауняльнымi
5. Якiя даданыя часткi называюцца азначальнымi?
6. Якiя даданыя часткi складаназалежнага сказа называюцца акалiчнаснымi пералiчыце вiды акалiчнасных даданых частак.
7. Раскажыце аб пастаноуцы знакау прыпынку у складаназежным сказе. Прывядзiце прыклады.

Jonji 09 авг. 2015 г., 12:10:41 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Musobegova2003
09 авг. 2015 г., 14:27:28 (4 года назад)

1. Сказ, у яким адна з граматычных частак сэенсава падпарадкоуваецца другой и звязваецца з её пры дапамозе падпараквальнага злучника ци злучальнага слова.
2. Паставиць пытанне. Кали пытанне задаць нельга, то гэта злучник
3. Дапауняльная, азначальная, акаличнасная
4. Гэта, частки, якия адказваюць на пытанни ускосный склонау.
5. Гэта частки, якия абазначаюць прымету прадмета и адказваюць на пытанни яки? якая? якое? якия?
6. Гэта частки, якия паясняюць галоуную, адказваюць на пытанни акаличнасци. Я ны бываюць розных видау: месца; часу; умовы; прычыны; мэты; уступальныя; спосабу дзеяння; меры и ступени; парауняльныя
7. Кали даданая частка адна, то памиж ей и галоунай ставицца коска.
Трэба выцерпець шмат за Айчыну, каб яе навучыцца любиць.
Кали ёсць некальки даданых частак и...:
- мы ставим ад галоунай да усих даданых адно и тое ж пытанне(сузалежнае аднародная падпарадкаванне), то коска памиж галоунай и даданай ставицца, а пажим усими астатними - не(кали ёсць злучник; кали няма яго - ставицца)
Чалавек жыве дзеля дабра, дзеля служэння праудзе, каб ствараць вартасци жыцця и каб быць карысным для иншых.
- мы ставим ад галоунай да других даданых розныя пытанни(сузалежнае неаднароднае падпарадкаванне), то коска памиж усими часками ставицца
Кали пачынаецца зима, Миколка сядзиць у хаце, бо на дварэ холадна.
- мы ад галоунай ставим пытанне да даданай, а ад гэтай даданай - да наступнай даданай и г.д. (паслядоунае падпарадкаванне), то коски ставим памиж усими частками
Я павольна крочу туды, дзе гай спавиу зялёны дым, яки видаць здалёк.

Ответить

Другие вопросы из категории

апавяданне пра восень
Пад листки хаваюцца, сонейку усмихаюцца.

Нибы тыя чарауницы-краснабокия.

Падкрэслице галовныя и дадатныя члены сказа.

На градах спеюць агурки,памидоры,гарох,боб.

у назоуниках абазначыць Склон.

1. не за сваю справу не бярыся.
2. у няумечки не баляць ни ручки, не плечки.
3 ПАД ЛЯЖАЧЫ КАМЕНЬ ВАДА НЕ БЯЖЫЦЬ.
4. ГУЛЬТАЙ ЗА РАБОТУ - МАЗОЛЬ ЗА РУКУ.

Читайте также

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.І паставіць знакі прыпынку.

1.За сялом, за пералескам злосны вецер свіша. Там спраўляе завіруха гульбішча-ігрышча. 2.Аглянуўся. Кусцікі згінулі ў процьме ночы.3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.
Увесь твой край як сад цвіце. 4.Ды не да ягад мне.Вось-вось сонца за лес сядзе.

Якiя знакi прыпынку трэба паставiць у сказах i у канцы сказау?

Па лесе па ярах глыбокiх булькалi звонка крынiцы.....Чым нас новый год спаткае i парадуе на чым....Сыплюцца кропкi часта i дробна....Колiкi зор на небе ....Як блiшчаць яны.....Лёгкi ветрык сад калыша гойдае галiнкi.....Лес пахне смалою грыбамi....

Падкрэслиць назоуники якия у сказах з.яуляюцца дзейниками.Вясна прыйшла з сонцам и цяплом .Дрэвы апранули сарафаны з лисця.З выраю вярнулися усе

птушки.Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину.Лес звиниць ад радасных вясновых песен.Вы находитесь на странице вопроса "1.Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.