Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 581 вопросов и 6 442 632 ответов!

падрыхтуйцеся да пераказу вашага любимага фильма записаушы яго змест дапамогай простых неразвитых сказау у якасци ключавых пожалуйста помагите

5-9 класс

Викуся567 13 янв. 2015 г., 18:25:06 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Appleiphone777
13 янв. 2015 г., 19:55:13 (4 года назад)

У меня шмат любимых фильмау, але сення я жадаю рассказаць пра фильм "Брэсцкая крэпасць". Гэта вельми цикавы фильм. Галоунай тэматыкай у фильме выступае тэма Вяликай Айчынная Вайны. Гледзячы, яго мы быццам пераносимся у той час, быццам сами праживаем тыя хвилины. За аснову сюжэта гэтага фильма лягла вяликая гисторыя захвату Брэсцкая крэасци. Гераизм салдат, якие яе абараняли. Брэсцкая кржпасць и па сенняшни дзень з'яуляецца симвалам гераизма и доблесци. И у фильме мы добра гэта бачым. 
Абарона крэпасци легендай пераходзила из уст в уста у час Вяликай Айчынная Вайны, никто нават не верыу, што гэта прауда. Цяпер, цикавая и багатая гисторыя гэтай абароны знакамита на увесь мир и, нне паследнюю ролю у гэтым зыграу и фильм. Я вельми ганаруся гисторыей сваей страны, атму вельми жадаю, каб таких фильмау было я можна больш.
Как-то так с:

+ 0 -
MichaelWed
01 февр. 2017 г., 1:31:22 (2 года назад)

Я уже посмотрел этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждал! Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята - HD17.RU

+ 0 -
Anthonytot
07 февр. 2017 г., 15:20:43 (2 года назад)

Я уже посмотрел этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждал! Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята - HD17.RU

+ 0 -
Anthonytot
08 февр. 2017 г., 23:41:32 (2 года назад)

Я уже посмотрел этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждал! Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята - HD17.RU

+ 0 -
Jeffreykap
12 февр. 2017 г., 0:47:28 (2 года назад)

Я уже посмотрел этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждал! Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята - HD17.RU

Ответить

Другие вопросы из категории

Читайте также

Пераказ Бомжык. меня только начало, помогите!Да пад’езда аэрапорта падалі электравозік, і пасажыры

пачалі спешна пакідаць памяшканне. Ішлі неяк нязвыкла, цугам,
несучы важкія чамаданы, валізы і сумкі-баулы. Замыкаў той жывы
ланцуг рыжанькі, прыземістага расточку і наўдзіў худы сабачка.
– Бомжык, – сказала жанчына, што крочыла паперадзе мяне
ўлегцы і пад ручку з мужчынам. – Каторы год і праводзіць, і суст-
ракае самалёты. Давайма забяром яго сабе!
– Навошта нам гэты паршывец, – пачуўся голас мужчыны.
Пакуль мы падымаліся па трапе ў салон, пакуль уладкоўвалі-
ся на сядзенні, Бомжык стаяў трошкі воддаль самалёта і тужліва
пазіраў на яго.
– Вернасці сабачай цаны няма, – зноў пачуўся знаёмы жано-
чы голас.

Исправьте где есть ошибки и поставьте запятые)Заранее спасибо)

яшчэ летняе сонца толькі-толькі выглядала першымі праменямі з-за далягляду...Неўзабаве праз нейкія пятнаццаць-дваццаць хвілін луг уквеціўся людскімі постацямі і свежыя духмяныя пракосы роўныя і шырокія ляглі ў поперак яго. Часам каса ўзнятая кім-сьці каб памянціць так адлюстоувала сонца, што здавалася нібыта яркая маланка пранізвала паветра над лугом.
Маўклівай сцяной стаяла залацістае жыта схіліўшы амаль да зямлі ядраныя вазкія і спелыя каласы. Вецер гнаў з сасновага бора гарачы водар смалы змешанай з хмельным пахам спелай збажыны і разносіў яго на вакаліцы. Жытневыя хвалі не спяшаючыся збяглі з узгорку набягалі адна на адну і разбіваючыся ў нізіне адступалі назад заспакоеныя на нейкі момант.

спишыце сказы. пастауце,дзе трэбы працяжник памиж дзейникам и выказникам. Растлумачте яго пастаноуку. 1.Песня() вяликая сила.2.Тры гады() вялики

час у чалавечым веку. 3. Пешы () коннаму не таварыш. 4. Хата () як шклянка. 5. Сказаць и пачуць () гэты шчасце бадай. 6. Багушэвич () бястрашны заступник и абаронца прыгнечанага працоунага чалавека и абяздоленага народа. 7. А чалавек вы, мяркуючы па усим,() близки да мастацтва. 8. Мова зямли () памятка гисторыи.9. Я() новая прад яваю вясны. 10. Кажа ,дарэчы, што зубр () гэты лясны великан. 11. Воран касцей не занясе () недасягальна далёка. 12. Гарачая галава () палки,гарачы чалавек.

HELP! :) Расставить знаки препинания. Гаспадыня што выйшла з кухні убачыла гэтую яго iмгненную збянтэжанасць зразумела i тут жа прагнала дачку мабыць

спалохаўшыся што тая са сваімі добрымі дзіцячымі намерамі можа сказаць што яшчэ непатрэбнае. Калі вецер зносіў апошнія хмары і ў сінім небе з'яўлялася лагоднае сонца тады вальней дыхалася.Вы находитесь на странице вопроса "падрыхтуйцеся да пераказу вашага любимага фильма записаушы яго змест дапамогай простых неразвитых сказау у якасци ключавых пожалуйста помагите", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.