Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 469 вопросов и 6 444 988 ответов!

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя

1-4 класс

пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры. Выдзеленыя словы в скобках.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюцца кры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.

Css26 08 авг. 2013 г., 20:44:08 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Soffia777
08 авг. 2013 г., 22:20:32 (7 лет назад)

Вузкая (што?) дарожка віецца праз густы лес. (З чаго?) з дарожкі ўбок не ступіць: гушчар непралазны. Міняе зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень. Залатым лісцем бярозы засцілаюць (што?) дарожку. Праходзіш (па чым?) па дарожцы і азіраешся, ці не наслядзіў. Зімой, калі паваліць снег, тонкія елі і бярозы гнуцца, схіляюцца, а (над чым?) над дарожкай з'яўляюцца крыштальна-белыя аркі, казачна прыгожыя і вельмі крохкія.

+ 0 -
Linda
02 июля 2016 г., 11:49:07 (4 года назад)

I&87v1#;2e heard Christmas tree farms tend to be good holding patterns for land while the owners try to get another zoning thing worked out, so that could explain the disheveled status of many of them. It’s just a facade! ; )

+ 0 -
Victory
03 июля 2016 г., 5:32:33 (4 года назад)

Peercft shot! Thanks for your post!

+ 0 -
Valinda
04 июля 2016 г., 15:04:05 (4 года назад)

Now I know who the brainy one is, I'll keep loonikg for your posts.

Ответить

Другие вопросы из категории

Падзялиць тэкст на абзацы Ишоу Янка сцежкай цераз сад.Насустрач яму-чорны кудлаты саьака.Янка спалохауся и хацеу уцякаць,але даяго прытулилася кацяня.Яно

уцякала ад гэтага звера.Кацяня жаласна плакала.Янка узяу кацяня на руки.Сабака спыниуся,паглядзеу на Янку и схавауся укустах.

Здравствуйте, помогите решить загадку:

Ён патрэбен нам усим
Дзеля працы, шчасця.
Мы зауседы разам з им
Будзем усмихаца.

А яна - бяда и зло,
Мора слез и болю,
И яе - каб не было
Анидзе, николи
???

Читайте также

Падкрэслиць назоуники якия у сказах з.яуляюцца дзейниками.Вясна прыйшла з сонцам и цяплом .Дрэвы апранули сарафаны з лисця.З выраю вярнулися усе

птушки.Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину.Лес звиниць ад радасных вясновых песен.

Падкрэслице назоуники, якия у сказах зяуляюцца дзейниками. Вясна прыйшла з сонцам и цяплом. Дрэвы апранули сарафаны з лисця. З выраю вярнулися усе птушки.

Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину. Лес звиниць ад радасных вясновых песень.

Прачытайце. хто дапамог гэтым парам слоу стаць антонимами :прыстаука ци корань Вынесци-унесци, уляцець-вылецець ,загаварыць- замаучаць, прыехаць-

паехаць ,прынесци- аднесци ,пасвятлець- пацямнець, Спишыце дадзеяные пары слоу абазначце у их прыстауки чаму у слове уляцець пишацца я а у слове вылецець - е

У якой сэнсавай частцы аутар выказвае асноуную думку тэксту? Знайдзице и выпишыце гэтую сэнсавую частку.

На зиму мы лета у халадзильнику ци у шафе хаваем. Як? А вось як. Чэрвеньским ранкам, яшчэ да сонейка, узнимае нас маци з ложкау и прыгаварвае: "Уставайце, дзетки, па ягады пойдзем".
Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звилистай сцяжынцы идзем да лесу. Свежае, нибы настоенае на туманах и кветках паветра, праганяе сон-дрымоту. Ды и маци падбадзервае: "Хутчэй, хутчэй, дзетки! Летам збярэш, а зимой як знойдзеш".Вы находитесь на странице вопроса "Ад якіх слоў ставяцца склонавыя", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.