Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 056 вопросов и 6 439 120 ответов!

на каляды к сыну, эпизоя яки мяне здзивиу)

5-9 класс

Shovoldaiev 08 марта 2014 г., 3:01:58 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
04віка
08 марта 2014 г., 5:48:35 (4 года назад)

Кали маци прыйшла да сына, а ён выгнау яе, як апошную жабрачку. Маци было вельми крыудна за гэта, яна ж яго любила, расцила и берагла, а ён стау суддзёй и забыу пра маци, дау у руки ей нейкия паперки и выгнау, маци яго чакала и пайшла хворая да яго на калядки, а сын паступиу вельми дрэнна з ёй...( извини, что так плохо, на компе нету белорусско языка) 

Ответить

Другие вопросы из категории

1. Адзначце кароткія дзеепрыметнікі. а) стомлены; б) сагрэт; в) аголена. 2. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыметнікавы зварот стаіць пасля паяснёнага

слова (знакі прыпынку не пастаўлены). а) Лес амаль не крануты рукою чалавека з двух бакоў паступае да самага насыпу. б) Пасля асвятленага сонцам падвор'я хатні прыцемак здаўся яшчэ больш густым. в) Перад ім рассцілаецца круглае поле атуленае высокаю сцяною лесу. 3. Адзначце правільнае заканчэнне дадзенай фармулёўкі. Не з дзеепрыметнікамі пішацца асобна, калі... а) у сказе ёсць супрацьпастаўленне са злучнікам а, якое адносіцца да дзеепрыметніка, або калі дзеепрыметнікі маюць залежныя словы; б) гэтыя дзеепрыменікі не маюць залежных слоў; в) дзеепрыметнікі без не не ўжываюцца. 4. Адзначце правільныя сцверджанні. а) Дзеепрыметнікі залежнага стану ўтвараюцца толькі ад пераходных дзеясловаў. б) Кароткія дзеепрыметнікі ў сказе выконваюць ролю выказнікаў. в) Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу даволі часта ўжываюцца ў гутарковым стылі. 5. Укажыце групу дзеепрыметнікаў, якія без не(ня) не ўжываюцца. а) небячны, незаплецены, нетаптаны; б) ненавісны, неадчэпны, непазбежны; в) недавыкананы, недапрацаваны, недасягальны. 6. Укажыце слупок з правільнымі адказамі. а б в узрадав__аму бацькамі -ын- -ан- -ан- агол__ымі лапамі -ян- -ін- -ен- праця__ы марозамі -т- -т- -т- 7. Адзначце дзеепрыметнікі, будовы якіх адпавядае схеме "прыстаўка+корань+суфікс+канчатак". а) пахучы; б) пераспелымі; в) асветленага. 8. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыметнікі ўтвораны пры дапамозе суфікса -н-. а) Неба, усцяж засланаебялёсымі воблакамі, празікала прыветна і холадна. б) Будуць вякамі шумець пад сонцам пасаджаныя дубкі. в) Перапісаныя мною вершы былі пра каханне. 9. Знайдзіце памылку. а) асвятлёны -зал. стан, пр. час, зак. трыванне, поўны; б) наліты -незал. стан, пр. час, зак. трыванне, поўны; в) размоклы незал. стан, пр. час, зак. трыванне, поўны. 10. Адзначце словазлучэнні, якія правільна перакладзены на беларускую мову. а) плачуўій голос - плачучы голас; б) осознанная ошибка - усвядомленая памылка; в) поклёванная шишка - падзяўбаная шышка.Вы находитесь на странице вопроса "на каляды к сыну, эпизоя яки мяне здзивиу)", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.