Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 863 ответов!

напішыце замалёўку "Апошні дзень восені"

1-4 класс

Nariman5 05 янв. 2015 г., 15:18:42 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Bjgach
05 янв. 2015 г., 17:14:39 (6 лет назад)

Апошни дзень восени выдауся сумным. Усе неба закрыли шэрыя тоустыя хмары. З их сыпауся мелки нудны дождж. Дрэва стаяли  з голыми чорными галинками. Горад таксама быу шэры. Дзьмухау  моцны вецер. Людзи усе шшли з сур езными тварами. И раптам сярод гэтай шэрасци  засвециу промык сонца.  Парыу ветру разагнау хмары. У окенца выглянула галубое неба. У гэтае акенца и свяцила сонейка. Адразу стала прыемнее.  И людзи пачали усьмихацца.

поправьте и и у нескладовае+ 0 -
Андрей
11 сент. 2017 г., 20:25:07 (3 года назад)

пкенке

Ответить

Другие вопросы из категории

Корень в слове ЗЯМЛЯ
Прачытайце. Дакажыце, што гэта не тэкст, а набор асобных сказау.Спішіце сказы у такім парадку, каб у вас атрымауся тэкст. Дайце тэксту загаловак.

Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

Ён ледзь не вырвау з зямлі маладую бярозку. Аднойчы ноччу падняуся у лесе моцны вецер. Дрэуца перагнулася цераз сцежку ды так і засталося стаяць. Убачыу ён наперадзе бярозку, спыніуся. Спужауся касы, павадзіу доугімі вушамі і не пабег пад зялёную арку. Раніцай бег па сцежцы шэры заяц.

Прачытайце сказы.Пра якiя казкi яны нагадваюць?Якiя знакi прыпынку прапушчаны у сказах?Прыйшла лiсiца у зайкаву хатку выгнала зайку i у яго хатцы

засталася.Аднаго разу знайшла курачка каля плота пшанiчны каласок узрадавалася i засакатала на увесь двор.Шчыра служыу сабака свайму гаспадару але праз некаторы час састарэу.Пойдзем мы да iвана i выпрасiм тую Свiнку-Залатую Шчацiнку.Спишите сказы ставячы дзе трэба коски.

Читайте также

Напішыце невялікае апавяданне на тэму: як я праводжу канікулы. у ім павінны быць сказы у якіх перадаецца:

а) перажыванне
б) запытанне
в) просьбу
г) захапленне, радасць

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.

Как правильно склонить!!!!??? У апошния дни перад (восень) мы яшчэ купалися. Пушча здзиуляла сваей (глуш).Ля клетки з (рысь) зауседы стаяли

дзеци.Писменник ганарыуся сваей(аповесць).Турысты захаплялися(шыр и прыгожосць) нашых палеу.Вы находитесь на странице вопроса "напішыце замалёўку "Апошні дзень восені"", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.