Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 989 вопросов и 6 445 752 ответов!

написать текст на беларуском языке аписание поляны

10-11 класс

Mrvladislavvv 25 мая 2013 г., 7:45:16 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Marusdiana12
25 мая 2013 г., 10:31:19 (7 лет назад)

Адным летнім днём мы з бацькамі гулялі па лесе і выпадкова выйшлі да паляны, якую ніколі раней не бачылі, хоць у гэты лес мы ходзім даволі часта. 
Паляна ўразіла нас сваёй прыгажосцю. Дзень выдаўся сонечны, і яна была ўся залітая святлом. У промнях сонца дрэвы і кусты на паляне здаваліся смарагдавымі. Трава была невысокая, але вельмі мяккая, амаль без шышак і ігліцы. Мне адразу захацелася разуцца і прабегчыся па ёй басанож. У зеляніне травы віднелiся нейкія дробныя кветачкі. Не ведаю, як яны называліся, але глядзеліся яны даволі міла. 
Мы стаялі пасярод паляны і не маглі налюбавацца. Раптам на елцы насупраць мяне мільганула нешта рыжае. Я адразу здагадаўся, што гэта была вавёрка. Праз хвіліну я ўбачыў яе на галінцы з другога боку, яна грызла велізарную шышку. У той жа час тата заўважыў дзятла на асіне. Паляна нібы чароўным чынам вабiла лясных насельнікаў. Ўдосталь налюбаваўшыся чысцінёй і свежасцю лясной палянкі, мы накіраваліся дадому.
Па дарозе мы яшчэ доўга абмяркоўвалі, якую прыгажосць толькі што бачылі, i вырашылi, і што трэба часцей прыходзіць у гэта цудоўнае месца.

+ 0 -
Amelia
03 июля 2016 г., 1:25:52 (4 года назад)

I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very kndaleogewble?

+ 0 -
Mahala
05 июля 2016 г., 9:50:50 (4 года назад)

I guess finding useful, reliable inmoafrtion on the internet isn't hopeless after all.

Ответить

Другие вопросы из категории

В первом предложение нужны части речи всех слов,а во втором какими членами предложения являются??

1. Фармуляр-узор-адзіная мадэль пабудовы формы дакумента,якая устанаўлівае вобласть прымянення,фарматы,памеры палеў,патрэбаванні да канструкцыйнай пабудовы сеткі і асноўныя рэквізіты.
2.Дзелавы дакумент мае юрыдычную сілу,калі яе прававая функцыя дапаўняецца адпаведным складам і вызначаным размяшчэннем рэквізітаў.

Читайте также

Пишется: Выдаецца з красавіка тысяча дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў Мінску на беларускай мове. Или: Выдаецца з красавіка

тысячы дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў Мінску на беларускай мове.

Помогите перевести текст на Белорусский язык!!!))) СРОЧНО , пожалуйста=)))

Мне очень запомнился первое сентября этого учебного года, ведь для меня он был последним. Теперь я больше не зайду в двери гимназии как ученица, не услышу теплых напутственных слов от директора,завуча и классного руководителя, не буду рассказывать подружкам ,где я была и что увидела. Также у меня не будет больше возможности слушать о летних приключениях моих одноклассников и услышать звонка, оповещающего о перемене... Для меня первое сентября был не только Днем Знаний , но и днем, когда я вступала в противостояние с нелегкими,учебными днями и впервые за лето видела моих отдохнувших,загоревших и повзрослевших одноклассников,.Для меня это было немаловажно , так как я ,скажу искренне,очень люблю их.Я до сих пор помню, как однажды ,первого сентября, мама привела меня в школу в первый раз , как было немного страшно и безумно интересно. Для многих учеников первое сентября - обычный день , который означает начало учебного года, но только в одиннадцатом классе ты действительно понимаешь значимость этого праздника. Ведь за 11 лет школа стала твоим вторым домом, а твой класс-второй семьей. Мама однажды сказала , что когда ты будешь заканчивать школу, то почувствуешь всю теплоту чувств к родной школе. Действительно , она была права. Именно сейчас я стала это понимать.

А1. Адзначце нумары скпаданых сказаў. 1) Мы сабраліся I, як толькі пачало брацца на дзень, рушылі ў дарогу. 2) Каламутная вада ў лужыне ад напору ветру

аж выплесквалася з дарогі і пырскала на ўзмежак бруднымі кроплямі. 3) Нібы толькі што народжаная, свеціцца аксамітнай свежасцю атава. 4) Надол,ледзь чутна шапочучы, сыпаўся часам дробны, як крупы, сняжок. 5) Сырыя вятры доўгай восені, якія заўсёды надакучліва шумелі ў голлі бярозы і секлі мне ў твар кроплямі дажджу, сёння эамоўклі. 6) Людзі замітусіліся, заспяшаліся так, быццам неспадзеўкі здарыўся пажар.

А2. Адзначце нумары сказаў, у якіх перад злучнікам (на месцы пропуску ) трэба паставіць коску. 1) Усцяж дарогі ўздымаліся стромкія хвоі ды чарнелі купы кустоў, падобныя на нейкія прывіды. 2) У хатах эапальваліся лямпы і праз сетку дажджу вокны расплываліся ў жоўтыя шырокія кругі. 3) Калі-нікалІ праляціць з піскам кажан або прашугаюць чарадою спалоханыя птушкі. 4) На беларускім Палессі цякуць поўныя рэкі ды густа стаяць лясы. 5) Хутка дарога размякла, ператварыўшыся ў густую кашу і машына спынілася. 6) Са эбажыны даверліва пазіралі на нас васількі і там-сям, нібы кроплі крыві, гарэлі палявыя макі.

АЗ. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба ставіць працяжнік. 1) Выязджаем на пагорак_ і перад намі шырокая раўніна. 2) Званок_ і ўсе ў школе ажыло, загуло, як у раістым вуллі. 3) На дварэ ўжо сцямнела_і праз замерзлыя шыбы ў хату глядзеў зімовы месяц. 4) Паабапал жвірыстай дарогі калышацца леташні быльнёг_ і веснавая шырыня вее над неабдымным полем. 5) Да шыбіны цягнулася тоненькая галінка акацыі_ і адзін малады лісток намагаўся дакрануцца да шкла. 2) Яшчэ некалькі ХВІЛІН_ і мы разгледзелі дрэвы, хаты і цьмяныя агеньчыкі ў вокнах.

А4. Адзначце нумары складаназалежных сказаў. 1) У густым змроку хаваліся станцыйныя пуці, на якіх дзе-нідзе паблісквалі стрэлачныя ліхтары. 2) Вербалоз толькі што распушыў свае каткі, над імі гудзелі першыя смелыя чмялі. 3) Чалавек глядзеў на паблёклыя зоркі, адна з якіх, здавалася, прычапілася за самую верхавіну рабіны. 4) Свіцязь купае сонца ў сваёй купелі, узіраецца, усміхаючыся, у вячыстыя карункі дрэў, якія шырокім, багата вышытым поясам атуляюць яго, лашчацца да яго. 5) Адны ўмеюць складна расказваць пра перажытае; ёсць здатныя прыхлусіць, ды так, што вераць у тое, чаго ніколі не было.ытьггны Мінск узнік на скрыжаванні гандлёвых дарог.

А5. Адзначце нумары скаэаў, будова якіх адпавядае схеме: [...,(злучнік…), ]. 1) Я знайшоў гняздо турлачак (так называюць у нас дзікіх галубоў) зусім выпадкова. 2) У шаравата-ружовым небе застылі, як прыліплі там, белыя касмылінкі воблакаў. 3) Богша спадзяваўся, што натрапіцца патрэбная сцежка, I шыбаваў напрасткі. 4) Пратое, як узнік горад, захавалася паданне. 5) Я крочу лясной сцежкай, на твар ліпне нябачнае павуцінне, з дзіцячым піскам летаюць перада мною камары. 6) Вецер, які парэдзіў, а затым разагнаў па небе палягчэлыя хмары, страсаў дажджавыя кроплі.Вы находитесь на странице вопроса "написать текст на беларуском языке аписание поляны", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.