Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 988 вопросов и 6 445 752 ответов!

Написать тэкст навуковага стылю

5-9 класс

Alosechka 20 окт. 2016 г., 21:56:10 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Zweerz
20 окт. 2016 г., 23:07:13 (3 года назад)

Службовыя словы ( прыназоунікі, злучнікі, часціцы) - у традыцыйнай граматыцы непауназначныя словы, якія не маюць яскрава выражанага лексічнага значэння і ужываюцца у мове толькі пры пауназначных словах, спалучэннях і інш. Іх несамастойнасць у тым, што яны звычайна не маюць уласнага націску і аб ядноуваюцца у адну акцэнталагічную адзінку з суседнімі словам. Акрамя таго, службовыя словы не бываюць членамі сказа ( за выключэннем выпадкау іх субстанцыі - пераходу у разрад пауназначных, ці самастойных)

Ответить

Читайте также

Тэкст навуковага стылю
помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.

Нужно написать программу.

заданы величины x,y действительного типа. написать программу обмена значений величин.использовать вспомогательные величины нельзя.Вы находитесь на странице вопроса "Написать тэкст навуковага стылю", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.