Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 115 вопросов и 6 441 413 ответов!

какую букву вставить? пара, як з мi..кi, клубiлася над iм

10-11 класс

МарияMaria 11 окт. 2013 г., 21:19:19 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Egor604
11 окт. 2013 г., 22:37:35 (5 лет назад)

" Пара, як з міскі, клубілася над ім"

+ 0 -
Twent
12 окт. 2013 г., 1:25:25 (5 лет назад)

спасибо

+ 0 -
KevinDug
05 февр. 2017 г., 17:57:26 (год назад)

Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия! Смотрим здесь, ребята - HD17.RU

Ответить

Другие вопросы из категории

РАСШЫФРУЙЦЕ ЗАПАВЕТНАЕ ВЫКАЗВАННЕ БЕЛАРУСКАГА ПИСЬМЕННИКА .ЗАПИШЫЦЕ ГЭТА ВЫСКАЗВАННЕ И ЯГО АУТАРА.

Г-СВА
Б-БИ
О-ШАЙ
Ф-НЕ
Ь-РАТ
Е-ЗЯМ
Ц-РЭБ
Н-ИН
Й-И
Ш-У
У-НА
Д-Ю
Ё-ЛЮ
Ы-КА
Т-ДЗЕ
З-ДА
С-ДА
П-НАМ
В-ЦЕ
Э-КЕ
Л-КАН
Ж-АД
Ч-НА
К-ДА
А-ЛЮ
У-ДЫЙ
М-ЦА
И-НА
Х-ПАТ
Р-НЕ
Ю-ВИЧ

. У наступных прыкладах вызначце тыпы

сказаў (адказы пазначце ў дужках).

1)Устаў рана. Хутка
сабраўся, пазваў Анісю. Разам паснедалі ў людным, але па-ранішняму ціхім
рэстаране (І. Мележ).

2) Пачакай. Раскажацца ўсё. Будзе на гэта час
(К. Чорны).

Читайте также

1)транскрыпцыя слова ільняны; 2)у якіх з гэтых слоў ДЗ абазначаюць 2 гукі:ездзіць,дзёгаць,

падзямелле,раздзьмуць,дзеці.

3)пастаўце націск (ўдарную літару зрабіце больш за іншых):узнесёлы, вярба, гліняны,неразвіты(сказ), абалонь,беларусы, садавіна, абутак, мешаніна, калёсы.

4)адзначце у якіх словах пішацца літара О:р..ўнядзь, гл..таць, балер.., н..вiны, б..равiк.

5) как пишется канц..лярыя

А1. Адзначце нумары скпаданых сказаў. 1) Мы сабраліся I, як толькі пачало брацца на дзень, рушылі ў дарогу. 2) Каламутная вада ў лужыне ад напору ветру

аж выплесквалася з дарогі і пырскала на ўзмежак бруднымі кроплямі. 3) Нібы толькі што народжаная, свеціцца аксамітнай свежасцю атава. 4) Надол,ледзь чутна шапочучы, сыпаўся часам дробны, як крупы, сняжок. 5) Сырыя вятры доўгай восені, якія заўсёды надакучліва шумелі ў голлі бярозы і секлі мне ў твар кроплямі дажджу, сёння эамоўклі. 6) Людзі замітусіліся, заспяшаліся так, быццам неспадзеўкі здарыўся пажар.

А2. Адзначце нумары сказаў, у якіх перад злучнікам (на месцы пропуску ) трэба паставіць коску. 1) Усцяж дарогі ўздымаліся стромкія хвоі ды чарнелі купы кустоў, падобныя на нейкія прывіды. 2) У хатах эапальваліся лямпы і праз сетку дажджу вокны расплываліся ў жоўтыя шырокія кругі. 3) Калі-нікалІ праляціць з піскам кажан або прашугаюць чарадою спалоханыя птушкі. 4) На беларускім Палессі цякуць поўныя рэкі ды густа стаяць лясы. 5) Хутка дарога размякла, ператварыўшыся ў густую кашу і машына спынілася. 6) Са эбажыны даверліва пазіралі на нас васількі і там-сям, нібы кроплі крыві, гарэлі палявыя макі.

АЗ. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба ставіць працяжнік. 1) Выязджаем на пагорак_ і перад намі шырокая раўніна. 2) Званок_ і ўсе ў школе ажыло, загуло, як у раістым вуллі. 3) На дварэ ўжо сцямнела_і праз замерзлыя шыбы ў хату глядзеў зімовы месяц. 4) Паабапал жвірыстай дарогі калышацца леташні быльнёг_ і веснавая шырыня вее над неабдымным полем. 5) Да шыбіны цягнулася тоненькая галінка акацыі_ і адзін малады лісток намагаўся дакрануцца да шкла. 2) Яшчэ некалькі ХВІЛІН_ і мы разгледзелі дрэвы, хаты і цьмяныя агеньчыкі ў вокнах.

А4. Адзначце нумары складаназалежных сказаў. 1) У густым змроку хаваліся станцыйныя пуці, на якіх дзе-нідзе паблісквалі стрэлачныя ліхтары. 2) Вербалоз толькі што распушыў свае каткі, над імі гудзелі першыя смелыя чмялі. 3) Чалавек глядзеў на паблёклыя зоркі, адна з якіх, здавалася, прычапілася за самую верхавіну рабіны. 4) Свіцязь купае сонца ў сваёй купелі, узіраецца, усміхаючыся, у вячыстыя карункі дрэў, якія шырокім, багата вышытым поясам атуляюць яго, лашчацца да яго. 5) Адны ўмеюць складна расказваць пра перажытае; ёсць здатныя прыхлусіць, ды так, што вераць у тое, чаго ніколі не было.ытьггны Мінск узнік на скрыжаванні гандлёвых дарог.

А5. Адзначце нумары скаэаў, будова якіх адпавядае схеме: [...,(злучнік…), ]. 1) Я знайшоў гняздо турлачак (так называюць у нас дзікіх галубоў) зусім выпадкова. 2) У шаравата-ружовым небе застылі, як прыліплі там, белыя касмылінкі воблакаў. 3) Богша спадзяваўся, што натрапіцца патрэбная сцежка, I шыбаваў напрасткі. 4) Пратое, як узнік горад, захавалася паданне. 5) Я крочу лясной сцежкай, на твар ліпне нябачнае павуцінне, з дзіцячым піскам летаюць перада мною камары. 6) Вецер, які парэдзіў, а затым разагнаў па небе палягчэлыя хмары, страсаў дажджавыя кроплі.

В первом предложение нужны части речи всех слов,а во втором какими членами предложения являются??

1. Фармуляр-узор-адзіная мадэль пабудовы формы дакумента,якая устанаўлівае вобласть прымянення,фарматы,памеры палеў,патрэбаванні да канструкцыйнай пабудовы сеткі і асноўныя рэквізіты.
2.Дзелавы дакумент мае юрыдычную сілу,калі яе прававая функцыя дапаўняецца адпаведным складам і вызначаным размяшчэннем рэквізітаў.Вы находитесь на странице вопроса "какую букву вставить? пара, як з мi..кi, клубiлася над iм", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.