Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 868 вопросов и 6 440 761 ответов!

Прачытайце,устауляючы у кличныя сказы патрэбныя словы. ... добрыя словы сказаны пра каня! ... легендау паданняу и казак услауляюць хутканогага

1-4 класс

прыгажуна! напрыклад: эх,ох,ух,ай,ой,ах,вох.

2Stepan 12 нояб. 2015 г., 3:55:26 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Winsssston
12 нояб. 2015 г., 4:43:17 (3 года назад)

Дык вось чаму добрыя словы сказаны пра каня!

Як жа шмат легендаў ,паданняў і казак услаўляюць хутканогага прыгажуна! 

Ответить

Другие вопросы из категории

НАПИСАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (cловазлучэнні)

На дубе маім, заслоненыя лістотай, дарослыя буслы ці бусляняты стаялі нябачныя.

У Сiнiм лесе, на пясчаным пагорку, жыу Барсук.Цэлымi днямi ляжау ён у цёмнай нары ды спау.У лесе радасна спявалi птушкi , прыгожа цвiлi кветкi.А барсук

вылазiу з нары тады, калi заходзiла сонца,ацiхау вецер, шэры змрок ахутвау лес.

Выпiшыце з тэксту дзеясловы прошлага часу разам з назоунiкамi або са словамi, да якiх яны адносяцца.Абазначце суфiксы у, л.

Закончыце прыказкі:

Хто за Радзіму гарой-...;
Хлеб-ад зямлі...;
Для усякай птушкі-.;
Кожная сасна свайму... .

Читайте также

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.Вы находитесь на странице вопроса "Прачытайце,устауляючы у кличныя сказы патрэбныя словы. ... добрыя словы сказаны пра каня! ... легендау паданняу и казак услауляюць хутканогага", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.