Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 995 вопросов и 6 445 784 ответов!

У Сiнiм лесе, на пясчаным пагорку, жыу Барсук.Цэлымi днямi ляжау ён у цёмнай нары ды спау.У лесе радасна спявалi птушкi , прыгожа цвiлi кветкi.А барсук

1-4 класс

вылазiу з нары тады, калi заходзiла сонца,ацiхау вецер, шэры змрок ахутвау лес.

Выпiшыце з тэксту дзеясловы прошлага часу разам з назоунiкамi або са словамi, да якiх яны адносяцца.Абазначце суфiксы у, л.

Ann62691214 27 дек. 2015 г., 15:24:22 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
КотЗ
27 дек. 2015 г., 16:28:24 (4 года назад)

Жыў Барсук (суфікс ў)
Ён ляжаў (суфікс ў)
Ён спаў (суфікс ў)
Спявалі птушкі (суфікс л)
Цвілі кветкі (суфікс л)
Барсук вылазіў (суфікс ў)
Заходзіла сонца (суфікс л)
Сціхаў вецер (суфікс ў)
Акутваў лес (суфікс ў)

Ответить

Читайте также

Знайдзiце i выпiшыце дзеясловы.Пастауце да iх пытаннi.Абазначце час. Ляжау у баразне Гарбуз.Нацягнуу ад сонца картуз, ляжыць-не дзьме у вус.Сонейка

прыпякае,а ён вакол пазiрае ды ад ляноты пазяхае.Замлеюць бакi ад лёжкi-ён паварушыцца трошкi, павернецца на бачок спелы,каб лянота зусiм не заела.

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

вызначце колькi сэнсавых частак. На зiму мы лета у халадзiльнiку цi у шафе хаваем.Як? А вось як. Чэрвеньскiм ранкам, яшчэ да сонейка, узнiмае

нас мацi з ложкау iпрыгаварвае:"Уставайце, дзеткi, па ягады пойдзем".

Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звiлiстай сцяжынцы iдзем да лесу.Свежае, нiбы настоенае на туманах i кветках паветра, праганяе сон-дрымоту.Ды i мацi падбадзервае:"Хутчэй,хутчэй,дзеткi! Летам збярэш, а зiмой як знойдзеш"

Жыу быу на лясной палянцы Зайка. Аднойчы пазадзиу ён чатыры яблыньки. Перазимавали дрэуцы вясною сокам налилися зазялянели. Кожнае лета Зайка з азярца

вядзерцами ваду насиу и яблыньки паливау. Праз гадоу кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу. Добры садоуник адрымауся з Зайки. Адшукать у им пачатак асноуную частку и канцовку. кожную частку записать с чырвонага радкаВы находитесь на странице вопроса "У Сiнiм лесе, на пясчаным пагорку, жыу Барсук.Цэлымi днямi ляжау ён у цёмнай нары ды спау.У лесе радасна спявалi птушкi , прыгожа цвiлi кветкi.А барсук", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.